!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Åsnen 4

2015-08-23

Åsnen 4 - Överklagande av beslut inlämnad

För Er kännedom; 2015-08-21 överklagade brf Årstaterrassen tillsammans med brf Åsunden (Sköntorpsvägen 40–68) beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (studentbostäder) Dnr 2015-04154.

För mer detaljer kring överklagan, se följande pdf nedan:

Dnr_2015-04154_överklagande_v1.1.pdf

 

2015-08-13

Källa: https://raddavattersberget.wordpress.com

Under våren-försommaren 2015 har Fortis Fastigheter AB lämnat in bygglovhandlingar för den friliggande byggnaden direkt väster om vårt hus; nr 48 och 39.

Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov den 3 juli. Tanken är att huset ska inrymma 98 studentlägenheter och i bottenvåningen ha gemensamhetslokaler och ett café. Fortis förslag är att fasaderna utförs i grönaktigt, glaserat tegel. Så här illustrerades huset i bygglovsansökan.

 vy

I tjänsteutlåtandet (daterat 2015-06-10) skrev handläggaren på Stadsbyggnadskontoret att färgen kan upplevas något mörk och kylig. Hur diskussionen därefter har gått vet vi i dagsläget inte.

Formellt är det möjligt att överklaga nämndens beslut om bygglov vilket i så fall måste ske senast 21 augusti. Den föreslagna byggnaden överensstämmer dock med den placering och höjd som den fastställda stadsplanen anger så nämnden kommer endast att vara intresserad av synpunkter på husets utformning och utseende. Våra argument för att helt slippa huset avfärdades i och med att stadsplanen vann laga kraft.

Källa: https://raddavattersberget.wordpress.com2015-08-07

Ansökan om bygglov för nybyggnad av studentbostäder, Åsnen 4, Sköntorpsvägen 27-29, Årsta.


Förslag till beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL). Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. KA är certifierad med behörighet K.

Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus i sex våningar med 98 studentlägenheter och lokaler i bottenvåningen. Förslaget är planenligt. Nämnden beslutade vid antagande av detaljplanen, att bygglov inte fick ges på delegation.

För mer detaljer kring beslutet, se följande fil nedan:
2015-04154-26 Tjänsteutlåtande 4879885.pdf

Samtliga beslutsunderlag hittar ni nedan.

Dokument

2010-21819-54 3205905_2_6_plankarta.pdf 2015-08-07
2010-21819-54 3208611_1_6_genomförandebeskrivning.pdf 2015-08-07
2010-21819-54 3208613_1_6_planbeskrivning.pdf 2015-08-07
2015-04154-10 RITNINGSEKTIONER 4649481.pdf 2015-08-07
2015-04154-11 RITNINGFASADER 4649484.pdf 2015-08-07
2015-04154-24 Vy från NO 20150430.pdf 2015-08-07
2015-04154-26 Tjänsteutlåtande 4879885.pdf 2015-08-07
2015-04154-28 20150728104844666.pdf 2015-08-07
2015-04154-7 SITUATIONSPLANMEDNYG 4649468.pdf 2015-08-07
2015-04154-8 SITUATIONSPLANPANYBY 4649469.pdf 2015-08-07
2015-04154-9 PLANRITNINGAR 4649475.pdf 2015-08-07
Åsnen4.jpg 2015-08-07
4649538_1_7_Markritning_2015-03-12.pdf 2015-08-09
Dnr_2015-04154_överklagande_v1.1.pdf 2015-08-23